T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hasta Hakları Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/03/2020

HASTA HAKLARI                 

Hasta hakkı; sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin sırf insan olmaları sebebiyle sahip bulundukları ve TC Anayasası, milletler arası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan haklarını ifade eder.

1. Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde; ırk, dil,din ve mezhep, cinsiyet, felsevi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı vardır.
2. Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.
3. Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.
4. Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
5. Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviye reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
6. Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.
7. Dini vecibelerini yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik ve şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma: S
ağlık tesislerince belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
10. Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

                                

Hasta Sorumlulukları

        Hastanın Uyması Gereken Kurallar

  1. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
  2.   Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
  3.  Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
  4.  Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir.
  5.  İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
  6.  Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
  7.  Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.

 

Hasta Hakları -1-.jpg
Hasta Hakları -2-.jpg