T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ STAJ PROGRAMI

Güncelleme Tarihi: 20/05/2019


PSİKOLOJİ ÖĞRENCİLERİ STAJ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BAŞVURU VE STAJ DÖNEMLERİ

             Yılın her ayında staj başvurusu yapılabilmektedir.

             Staj başlama tarihi ayın başından itibaren olmalıdır.

             Hastanemize staj için başvuru yapacak olan öğrencilerin 444 67 74-1180 telefon numarasını önceden arayarak kontenjan bilgisi alması gerekmektedir.

            O aya ait kontenjan boşluğu olması durumunda staj için başvuru yapacak öğrencinin ön başvurusu alınır ve stajyer öğrenciden Motivasyon Mektubu ve üniversitesinden alacağı iki (2)   adet  Referans Mektubu  getirmesi istenir.

            Ön başvurusu yapılan stajyerin staj  yapacağı tarihten 45 gün öncesinde kesin kayıt olup olmadığı stajyer öğrenciye aranarak bilgi verilir ve  gerekli olan belgeler istenir. 

BAŞVURU ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME

 • 1-Psikoloji bölümü 3. sınıf - 4. sınıf öğrencisi olmak ve psikopatoloji teorik dersleri almış olmak ya da klinik psikoloji yüksek lisans/doktora yapıyor olmak.

 • 2-Adli psikiyatri stajı için Adli Psikiyatri/Psikoloji teorik dersi almış olmak.

 • 3-Hastanemizde daha önce lisans ya da yüksek lisans zorunlu staj yapmamış olmak.

 • 4-Başvuru tarihlerinde istenilen belgeler eksiksiz ve şahsen teslim edilmelidir. Başvuru tarihleri dışında yapılan ve eksik evrakları olan başvurular değerlendirmeye kesinlikle alınmamaktadır. Fax, kargo, posta ve e-mail yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

 • 5-Staj yapacak öğrenci sayının belirlenmesine ilişkin, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2015 tarihli ve 770.E.475 sayılı yazılarında, kamu, üniversite veya özel hastanelerde staj yapacak öğrenci sayısının toplamının, hastanede çalışan aynı alanda/daldaki toplam sağlık personelinin %50 yerine %70 oranının dikkate alınması bildirilmiştir. Bu kapsamda staja kabul edilecek kişi sayısı 16 ile kısıtlıdır. Kontenjan sayısı kesinlikle aşılmayacaktır. Bir staj döneminde, mevcut kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumunda, kabul edilecek stajyerlerin seçiminde; başvuru için gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde elden teslim edilmiş olması, erken başvuru tarihi, zorunlu staj yapıyor olma (üniversiteden alınacak dilekçede bu ibarenin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir)gibi ölçütler etkili olmaktadır. Her staj dönemi için kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumu düşünülerek öğrencilerin alternatif staj yerleri araştırmaları tavsiye edilir.

 • 6-Staja kabul edilen öğrencilere iletişim numaralarından bilgilendirme yapılacak olup, staja kabul edilmeyen öğrencilere bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

 • 1-Tek Hekim Raporu

 • 2-Seroloji  Testleri (HBS-AG, ANTI-HBS, ANTI-HCV, ANTI-HIV/Pozitif/Negatif olması durumuna göre aşılarının olup/olmadığını belirten kart veya yazı)

 • 3-Hepatit B ve Tetanoz Aşılarının olup/olmadığını belirten kart veya yazı

 • 4-Kan Grubu Kartı

 • 5-Adli Sicil Kaydı

 • 6-Stajyerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldığına dair üniversite kurum yetkilisi ya da iş sağlığı güvenliği uzmanı tarafından imzalı ve kaşeli belge.

 • 7-İki adet fotoğraf

 • 8-Mernis adres kayıt belgesi.Kurumumuzda Yaz Stajı yapacak öğrencilerin Manisa ilinde bulunan Ortaöğretim Kurumları veya Üniversitede öğrenim görüyor olması veya Manisa ili içerisinde kendisinin ya da ailesinin ikamet ediyor olması gerekmektedir.

 • 9-Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı gibidir imzalı)

 • 10-SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, İş kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sigortasına Dair Belge)

 • 11-Öğrenci belgesi

 • 12- Web sitemizde de yer alan İşletmelerde Mesleki Teknik Eğitim Sözleşmesi (Yüksekokul- Üniversite tarafından Kaşe ve Onaylı)

 • 13-Ziraat Bankası İban Numarası

 • 14-Transkript

 • 15- Zorunlu Staj Formu

 • 16- Öğrenci Dilekçesi
 • 17.Staj Kuralları ve Bilgilendirilmiş Onam

BAŞVURU YERİ

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Eğitim Birimi

Şehitler Mah. 814 Sok. No: 28 Şehzadeler/MANİSA

Tel: 444 67 74  Dahili No: 1180EY.YD.29 PSİKOLOJİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ VE KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ÖĞRENCİLERİ STAJ KURALLARI VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM İÇİN TIKLAYINIZ


İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İÇİN TIKLAYIZ

STAJ KONTROL FORMU1.docx

SIK SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİ STAJ BELGESİ

KONTROL FORMU

ÖĞRENCİNİN

ADI-SOYADI:


1. İŞE GİRİŞ SAĞLIK RAPORU (TEK HEKİM RAPORU AİLE HEKİMİ VB.)                                                                            


2.  SEROLOJİ  TESTLERİ (HBS-AG, ANTİ-HBS, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV; POZİTİF/NEGATİF OLMASI DURUMUNA GÖRE AŞILARININ OLUP OLMADIĞINI BELİRTEN KART VEYA YAZI  )

3. HEPATİT B VE TETANOZ AŞILARININ OLUP/OLMADIĞINI BELİRTEN KART VEYA YAZI

4. KAN GRUBU KARTI                        

5. ADLİ SİCİL KAYDI                                         

6. STAJYERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR OKUL MÜDÜRÜ İMZA VE KAŞELİ BELGE         

7. İKİ ADET FOTOĞRAF                                                                                                                                 

8. MERNİS ADRES KAYIT BELGESİ.KURUMUMUZDA YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN MANİSA İLİNDE BULUNAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI VEYA ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENİM GÖRÜYOR OLMASI VEYA MANİSA İLİ İÇERİSİNDE KENDİSİNİN YA DA AİLESİNİN İKAMET EDİYOR OLMASI GEREKMEKTEDİR.

9. NÜFUS CÜZDANI FOTOKOBİSİ (ASLI GİBİDİR  İMZALI)

10. SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ (ZORUNLULUK BELGESİ, İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ SİGORTASINA DAİR BELGE)

11. ÖĞRENCİ BELGESİ

12. WEB SİTEMİZDE DE YER ALAN İŞLETMELERDE MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM SÖZLEŞMESİ (YÜKSEKOKUL- ÜNİVERSİTE TARAFINDAN KAŞE VE ONAYLI)

 13.ZİRAAT BANKASI İBAN NUMARASI

14. TRANSKRİPT

15. STAJ KURALLARI VE BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM

16. ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ
17. ZORUNLU STAJ FORMU