T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz

Güncelleme Tarihi: 15/01/2020


 

T.C

MANİSA VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

  Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği
    Manisa Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

MERKEZİMİZ

 • Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde bireysel işlevi iyileştirmeye dönük, hastaneye yatış sıklıklarını azaltmaya yönelik, ilaçlı ilaçsız tedaviler sunan, psikososyal destek veren, yaşadıkları ortamlara ev ziyaretleri düzenleyen, kurumlar arası iletişim kurarak psikiyatrik hastalıklar hakkında bilgi veren bir kurumdur.

trsm çalışanlarımız.PNG

ÇALIŞANLARIMIZ

 • Psikiyatri Uzmanı: Bireysel görüşmeler, ilaçlı tedaviyi düzenleme, psikoterapiler
 • Psikolog: Vaka yöneticiliği, bireysel görüşmeler, aile görüşmeleri ve eğitimleri, psikometrik ölçümler, psikoeğitimler, sosyal beceri eğitimlerini planlar ve uygular, gerekli olan hastaları bireysel ve sosyal performans ölçeği,klinik global izlem ölçeği ve pozitif,negatif sendrom ölçeklerini kullanarak değerlendirir.
 • Sosyal Hizmet Uzmanı: Vaka yöneticiliği, psiko-sosyal sorunlarının tespiti,  inceleme ve değerlendirme, damgalama karşıtı çalışmalar, kurumlar arası işbirliği ve savunuculuk yapar.
 • Hemşire: Vaka yöneticiliği, hasta birey, aile ya da gruplara özel koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici ruh sağlığı uygulamalarını uygular. Hastaların genel sağlık düzeyini değerlendirir, risk değerlendirmesi yapar. Hastanın, tıbbi tedavisine uyumunu, ilaçların etkilerini ve yan etkilerini takip eder, yan etkilerle başa çıkmada yardımcı olur gerektiğinde hekime yönlendirir.

  Psikiyatrik hastalığın yeniden alevlenmesine neden olabilecek durumları saptar ve alevlenmeleri önlemede aile ile işbirliği sağlar

 • Ergoterapist (İş ve Uğraşı Terapisti): Hastaların yaşam becerilerinde ihtiyaç, istek ve rollerine yönelik değerlendiren Kanada Aktivite Performans Ölçümünü (COPM) kullanır ve bireysel ya da grup aktiviteleri planlama ve uygun aktivitelere yönlendirme görevlerini yürütür. Günlük yaşam aktivitelerindeki problemlere yönelik planlama oluşturur, bununla kişinin yaşam kalitesini artırma ve bağımsızlığını kendi potansiyelinde en üst düzeye çıkarmayı amaçlar

 • Ergoterapi Teknikeri (İş ve Uğraşı Teknikeri):Bireyin günlük yaşam , iş yaşamı, hobi ve boş zaman aktiviteleri ile ilgili becerilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya düzeltilmesi amacıyla rehabilitasyon proğramı çerçevesinde öngörülen iş uğraşı terapisi uygulamalarını yapar.Ev ve diğer toplumsal katılım alanlarında bireysel bağımsızlığı arttırmak üzere çevresel değişikliklerle ilgili çalışmalara katılır
 • Halk Eğitim Usta öğreticileri: Yunusemre Halk Eğitim Merkezinden görevlendirilen Lisans mezunu  usta öğreticiler tarafından Geleneksel Türk El Sanatları(Yapma çiçek yapımı,ebru sanatı kağıt heykel sanatı,takı yapım teknikleri,el yapımı sabun üretimi,ahşap boyama,motif çizim teknikleri,kağıt rölyef vs..)ve Giyim Üretim Teknolojisi(kadın giysileri dikimi,erkek giysileri dikimi,düz dikiş makinesi kullanımı,çanta dikimi,giyim aksesuarları dikimi,giyim üretiminde temel işlemler,giysi tadilatları,overlok makinası kullanımı vs..) Profesyonellerin yönlendirmesi ile hastalara uygunluğu belirlenen alanlarda çalışmalar yaptırır.
 • Yardımcı Personeller : Temizlik, güvenlik, sekretarya görevlilerinden oluşur.
 • Ortak Görev ve Sorumluluklar: Tüm TRSM sağlık çalışanları multidisipliner çalışma ile gözlemleme ve değerlendirmelerle saptanan problemlere,  sosyal beceri eğitimleri, günaydın toplantıları, ev ziyaretleri ve gezici ekipler ile müdahalede bulunmaktadırlar.

              AYLIK FAALİYETLERİMİZ

              Günaydın toplantısı: Sağlık ekibi ve hastaların her gün bir araya geldikleri toplantılardır. Günaydın dilemek gibi törensel bir amacının yanında, sağlık ekibinin hastalarla ilgili olarak gözlem yaptıkları, hastalarla ilgili olumlu ve olumsuz olarak değerlendirilebilecek tüm değişimleri farkedebilmelerine olanak sağlayan toplantılardır. Buradaki amaç hastaları,  merkezde görev yapan farklı meslek gruplarının kendi mesleki bakış açılarıyla değerlendirmesi ve gerekli müdahalenin zamanında yapılabilmesidir.  Ayrıca günaydın toplantılarında bir gün öncesi, içinde bulunulan gün ve bir gün sonrasıyla ilgili değerlendirmeler ve planlamalar yapılabilir. Merkez içindeki sorunlar, hastaların talep ve önerileri tartışılır. Sağlık ekibi sorunlarla ilgili çözüm önerilerini ve hastalardan beklentilerini iletirler. Buradaki amaç, hastaların sosyal problem çözme ve iletişim becerilerini geliştirmek ve merkeze uyumlarını arttırmaktır. Ayrıca merkezi benimsemelerine ve diğer hastalarla daha iyi ilişkiler sürdürebilmelerine de katkı da bulunmaktadır.

              Rol Oynama Çalışmaları: Bireyin grup içerisinde bir oyunun içinde rol alarak yaşadıkları sorunları, çatışmaları ve kendi iç dünyalarını anlamak, farkındalığa ulaşmak için canlandırma çalışmalarıdır.

             İşlevsel gezi: Bireyin toplumsal beceri ve işlevlerini geliştirmek, hastaları olabildiğince hayatın içinde tutmak rehabilite etmek, sosyalleşmesini sağlamak, kültürel ve  tarihi bilgilendirme amaçlı her hafta salı günleri market, banka, mesire yerleri, müze vs… geziler yapılmaktadır.

            Kısa Film İzleme ve Değerlendirme Etkinliği: Film izleyerek hastalarda, farkındalık, gelişim, değişim ve isteklendirme sağlanması hedeflenmekte ve bu etkinliğin bilişsel, duyusal ve davranışsal düzeyde gelişimi desteklemesi beklenmektedir.

           Psikoeğitim: Yapılandırılmış ve bazı özel alanlara yoğunlaştırılmış eğitim programlarıdır. Psikoeğitimlerle; hasta ve ailelerine; hastalığın doğası, seyri, tedavi seçenekleri, hastane ve topluma dayalı hizmetlere nasıl ulaşılacağı yolunda bilgilendirilmeleri ile birlikte hastalık ve buna bağlı sorunlarla başa çıkma yeteneklerini kazandırmak amaçlanır.  Ayrıca hem hastanın hem de ailenin hastalığı daha iyi anlamalarını sağlamak, davranış ve tutumlarını düzeltmek yolu ile hastanın hastaneden çıkışı sonrasında sosyal yaşama uyumu, toplum içinde tedavinin sürdürülmesi ve işlevselliğe olumlu katkılarının olması amaçlanır. Hastalığın anlaşılması ve davranışların değiştirilmesi amacıyla hastalığın semptomları, etiyolojisi ve gidişine ilişkin bilgilerin sistemli olarak verilmesidir.  Hasta ve ailesi için; bilişsel, davranışçı ve psikososyal tedavi yaklaşımlarını ve başa çıkma becerilerinin kazandırılmaya çalışıldığı süreçtir. Hasta, aile ve uzmanların yüz yüze, planlı olarak amaçlanan tanımlar üzerinden gelişim ve değişiklik süreci hedeflenir. Kişinin içgörü kazanması, tedavi ve iyileştirme için aktif kooperasyonu ilerletmek ve hastalığın neden olduğu kayıpları karşılamaya dönük başa çıkma yeteneklerini kuvvetlendirmek ve hasta ve ailesinin tedavi sürecinde daha aktif rol oynaması amaçlanır.

        Sosyal İçermeye Yönelik Çalışmalar: Ruhsal Bozukluklara ilişkin stigma, olumsuz tutum ve inançlara yönelik yapılan çalışmalar.Toplumun her kesimine yönelik anti-stigma eğitimleri,yerel ve ulusal medya çalışmaları,hastalarımızın öz saygılarını artırmaya ve toplumun ruhsal hastalığı olan bireylerle ilişki içinde olmalarına  yönelik çalışmalardır.(cafe,park,manav,market,mesire ören yerleri,müze vs.. ziyaretleri)

       Davranış ve Nikotin Bağımlılığına Yönelik Çalışmalar: Ergoterapist, vaka yöneticisi işbirliği ile hastalarımıza toplu ve bireysel bağımlılık eğitimleri verilmektedir. Bireysel takip çizelgeleriyle takipleri yapılmaktadır.

       İlçe Sağlık Müdürlüğünden Görevlendirilen sağlık profesyonelleri tarafından karbon monoksit ölçümleri yapılıp sonuçlara göre sigara bırakma polikliniğine müracaatları yaptırılmaktadır.

       Genel Sağlık Taramaları: Kayıtlı hastalarımıza Bakanlığımızın öngördüğü sürelerde ilgili kurumlarla işbirliğine geçilerek; ağız diş sağlığı eğitimi ve muayeneleri, üreme sağlığı ve aile planlaması eğitimi ve muayeneleri, kanser eğitimi ve taramaları yapılmaktadır.
       Kurum içme suyu analizleri: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi biriminde danışanlarımızın ve çalışan personelin kullandığı şebeke sularınınManisa Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafındanEnfeksiyon Kontrol Ekibi aracılığı ile 6 ayda bir mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılmakta olup, sonuçları yönetim tarafından değerlendirilmektedir.Gerekli önlemler alınmaktadır.

   Rehabilitasyon atölyesi: Hastanın ilgisi ve yeteneğine göre güzel sanatlar,mandala,resim, müzik, şiir, spor, mutfak becerileri gibi alanlarda uğraşı tedavisi yaparak hastalığın nedenolduğu yeti kaybını azaltmak, hastanın sosyalleşmesini sağlamak, hastayı olabildiğince hayatın içinde tutmak için rehabilite etmek ve üretken hale getirmek için hizmet verilmektedir.

      Ev iş yeri ziyaretleri: Merkezimizden hizmet alan hastaların mevcut durumunu değerlendirmek, sosyal yaşantılarını gözlemek amacıyla ev ve iş yerlerine ziyaret düzenlenmektedir. Ziyaret edilen kişilere ekibimizce gerekli müdahaleler yapılmaktadır.(ev temizliği ve düzeni için belediyenin sosyal işler birimiyle görüşmek vs...)

     Kurumsal Ziyaretler: Psikiyatrik hastalıklarla ilgili farkındalık oluşturmak, toplumun bilgilendirilmesi ile ilgili damgalama karşıtı çalışmalar yapmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü, Belediyeler, İşkur, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü,Dernekler vs… gibi kurumlarla görüşmeler yapılır.


Ergoterapi atölyesi:     Bireysel Ergoterapi Programı

:

           

   (A.P. : Aktivite Performansı)

**AKTİVİTE PERFORMANSINI artırmak için, KİŞİ-ÇEVRE-AKTİVİTE etmenleri bir arada ele alınır.

KİŞİ: İlgiler, roller, sorumluluklar, günlük yaşam aktivitelerine (GYA) katılım, bağımsızlık ve yaşam kalitesi ile ilgili değerlendirme ve gözlemlerle kişinin kendisini tanımasına ve aktivite performansı önündeki kişisel engellerinin farkına varmasına olanak sağlanır. Kişiye özel müdahale programları planlanarak aktivite performansı, yaşam kalitesi ve bağımsızlığı artırıcı aktivitelere yönlendirilir.

ÇEVRE: Kişinin yaşadığı çevredeki sosyal ve fiziksel ilişkileri, çevrenin kişi ve aktivitelerine etkileri değerlendirilerek, kişiye, kişinin istek ve rollerine uygun olacak şekilde adaptasyon çalışmaları yapılır. Çevresel etmenler, aktiviteye ve kişiye uygun hale getirilecek şekilde çalışmalar planlanır.

AKTİVİTE: Kişinin ilgi, ihtiyaç, rol ve beklentilerine uygun aktiviteler belirlenerek, aktivite performansının düşmesine neden olan etmenleri düzeltmek için müdahale programı hazırlanır. Gerekli görüldüğünde aktivite, kişi ve çevreye uygun hale getirilebilmek amacıyla adapte edilir.      

Grup Çalışmaları:

 • Rol-Sorumluluk-Beklenti farkındalıklarına yönelik eğitici aktiviteler
 • Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA),  Yardımcı Günlük Yaşam Aktiviteleri (YGYA) ve İşlevsellik Aktivitelerindeki  (hijyen, beslenme, barınma, ulaşım, üretim, para kazanma ve para idaresi, serbest zaman aktiviteleri, alışveriş, banka, hastane, toplu taşıma..) sorunlara ve bağımsızlığı sağlamaya  yönelik eğitimler ve aktivite programları.
 • Stigma çalışmaları
 • Sosyal çevre iletişimleri (Toplumsal kurallar ve uygulanması vs)
 • Sorun çözme ve stresle başa çıkma becerileri
 • Fiziksel problemlere yönelik aktiviteler (Uyku sorunları, immobilizasyon, tremor,.. vs)

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİMİZE NE NASIL MÜRACAAT EDİLİR

 • Merkezimiz kendisine bağlı Manisa merkez ve Saruhanlı bölgesindeki ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaları tespit eder ve hasta veya ailesi ile telefon yoluyla irtibat kurar.
 • Merkez ve uygulamalar konusunda bilgilendirme yapılarak hasta merkezimize davet edilir.
 • Merkeze gelemeyecek durumda olan hastalar gezici ekip tarafından ziyaret edilir ve durumları belirlenerek merkeze davet edilir.
 • Merkezimizin hizmetlerinden yararlanmak için, hastanın bizzat kendisi veya yakınları tarafından talep yapılabilir. Merkeze talepte bulunan hasta ve yakınları merkez sağlık çalışanları tarafından fiziki alan tanıtılır, uygulama ve işleyiş hakkında bilgilendirilir.

             ADRES: Merkez Efendi Mah. İzmir Yolu Cad.No:2897/B

                          Yunusemre/MANİSA

                         TEL: 02362398597

                         TEL :02362397416


Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Ekibimiz

Psikiyatri Uzmanı Dr. Zahide Orhon
Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Aysul
Psikolog Enis Demir

Ergoterapist Cane Ceylan
Ergoterapi Teknikeri İsmail Tayyip Özkan
Hemşire Sibel Yılmaz
Hemşire Başak Özen
Tıbbi Sekreter Ergun Demir
VHKİ Mustafa Sapmaz

                 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi İletişim bilgileri ;

              
Adres :  Merkez Efendi Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No : 289/B  Yunusemre-MANİSA
              Telefon No : 0236 239 85 97/ 0236 2397416


Trsm giriş.jpeg
Trsm giriş iç kısım.jpeg
Trsm Fotoları (10).jpeg
Trsm Fotoları (11).jpeg
Trsm Fotoları (12).jpeg
Trsm Fotoları (13).jpeg
Trsm Fotoları (14).jpeg
Trsm Fotoları (3).jpeg
Trsm Fotoları (4).jpeg
Trsm Fotoları (5).jpeg
Trsm Fotoları (6).jpeg
Trsm Fotoları (7).jpeg
Trsm Fotoları (8).jpeg
Trsm Fotoları (9).jpeg