T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Eğitim Birimi

Güncelleme Tarihi: 26/04/2021


KURUMUMUZDA HİZMETİÇİ EĞİTİMİN YERİ VE ÖNEMİ


Hizmet içi eğitim, kişiyi işi ile kesin hukuki ilişkisinin kurulduğu tarihten, işten ayrıldığı tarihe kadar geçen süre içinde, işin gerektirdiği performans düzeyine ulaşması için gereken bilgi ve beceri ve davranışların sistemli bir şekilde öğretilmesi sürecidir.

Başka bir tanıma göre ise hizmet içi eğitim, “kamu görevlilerinin hizmete yatkınlığını sağlamak, verimliliklerini artırmak ve gelecekteki görev ve sorumlulukları için yetiştirme amacıyla kurum içinde ya da kurum dışında, iş başında ya da iş dışında başvurulan eğitim etkinlikleridir”.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, her meslek mensubunun yeni bilgi ve teknolojileri öğrenmesini ve bu konularda kendilerini yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Bilgi toplumunda kurumlar artık çalışanlarında çok yönlü ve ustalaşmış beceri sahibi olma, karmaşık kurum içi ve kurum dışı ilişkileri kavrayabilme yeterliliği ve etkili ekip çalışmasına uyum yeteneği gibi özellikler aramaktadır. Bu bağlamda kamu kurumlarında hizmet içi eğitimlerin yeri ve önemi yadsınamaz hale gelmiştir.

Eğitim Birimi olarak amacımız;


Kurumumuz bünyesinde sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesi için, dünyadaki gelişmeleri takip ederek yaşanan gelişim ve değişimleri, sunulan sağlık bakım hizmetine yansıtmaktır.

Eğitim Birimi olarak hedeflerimiz;


 • İşe yeni başlayan personelin kuruma uyumunu sağlamak, mesleğine olan bağlılığını artırmak
 • Personelin moralini yükseltmek,
 • Personele kurumun amaç, ilke ve politikalarını bir bütünlük içinde kavratacak becerileri kazandırmak,
 • İşin gerektirdiği temel mesleki becerileri kazandırmanın yanı sıra eğitim eksikliklerini tamamlamak,
 • Farklı kurumlarda çalışan personelin tanışıp-kaynaşmalarını sağlamak,
 • Bilim, teknoloji, ekonomi ve iş hayatında meydana gelen gelişmelere ve yeniliklere uyum sağlamak, iş yöntem ve tekniklerini geliştirmek,
 • Kurumun sunduğu hizmetin nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak,
 • Hizmet sunumu aşamasında karşılaşılacak hataları ve iş kazalarını azaltmak,
 • Personele zaman yönetimini öğreterek fazla mesai ihtiyacını ortadan kaldırmak, birden fazla iş yapabilme özelliği kazandırmak.

EĞİTİM KOMİTESİ


Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde tanı ve tedavi istemi ile başvuran hastaların, hastane politikaları doğrultusunda bilimsel ve etik olarak doğru, zamanında, eşit ve eksiksiz bir şekilde eğitilmelerini sağlar. Tüm hastane çalışanları için eğitim planı hazırlar ve uygular.

EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI


 • Hastanede çalışan tüm çalışanların eğitim ihtiyacını belirlemek amacı ile eğitim talep formu kullanılmasını sağlar.
 • Çalışanlar tarafından gelen eğitim talepleri ve yapılması gerekli olan eğitimleri yıllık eğitim planı listesinde planlar.
 • Performans ve Kalite Birimi Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve varsa diğer komitelerden eğitim planını yıllık eğitim planı içinde değerlendirir.
 • Planlanmış olan bu eğitimlerin verilmesi konusunda kişilerle iletişime geçilmesi ve organizasyonun gerçekleştirilmesini sağlar.
 • Yapılan her eğitimde eğitim öncesi ve sonrasında değerlendirme formunun kullanılmasını sağlar.
 • Katılımcıların sayısını ve kişileri belirlemek amacı ile eğitim katılım formunun doldurulması ve imzalanmasını sağlar.
 • Eğitim ortamındaki fiziksel uygunluğu ve araç gereç durumunu değerlendirir, ihtiyaç halinde gerekli talepleri yapar.
 • Hastane çalışanlarının ortalama kişi başına düşen eğitim saati hesaplamasını yapar.
 • Çalışanların kurum içi almış oldukları eğitimin eğitim dosyalarında bulundurulmasını sağlar.
 • Komite toplantıları ve tüm uygulamalara ilişkin dokümantasyonların dosyalanmasını, arşivlenmesini ve takibini yaparlar.
 • Komite toplantıları komite üyelerine en az üç iş günü öncesinden toplantı gündemi ile birlikte yazılı veya sözel olarak duyurulur.
 • Diğer komite ve kurullarla işbirliği içinde çalışır.

EĞİTİM HEMŞİRESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


 • Hemşirelik personelinin oryantasyon ve hizmet içi eğitim gereksinimlerini belirler, öncelikleri saptar.
 • Yönetmeliğine göre yapılandırılmış ve yönetmelikte geçen Hizmet Kalite Standartları eğitimlerini planlayıp yapmak.
 • Kurumun ve hizmet alanlarının gereksinimlerine göre hizmet içi eğitim konularını belirler.
 • Personelin eğitim programları, uygulanması, sorun ve gereksinimler konusunda yöneticiye bilgi verir ve danışır.
 • Personel gelişimi için hedef, amaç ve politikalar geliştirir, olanakları seferber eder.
 • Bir yılda en az iki Eğitim Komitesini toplayarak sekretaryasını yapmak.
 • Eğitime katılan personelin katılım yüzdesini hesaplamak
 • Tüm eğitim programlarını hazırlar, organize eder ve yürütür.
 • Eğitim materyali geliştirme, satın alma ve mevcutların kullanılmasını sağlar.
 • Personelin mesleki gelişimi için hastane dışındaki seminer, kongre, eğitim kursları vb. olanakların sağlanmasında resmi yazışmaları yapar, koordine eder.
 • Eğitim programlarını değerlendirmek için gerekli kayıt sistemleri geliştirir.
 • Eğitim programlarını sistematik olarak değerlendirir ve gerekirse değişiklikler yapar.
 • Eğitim kaynaklarının sağlanması ve kullanımında diğer ilgili bölümler ile işbirliği yapar.
 • Eğitim programlarına katkıda bulunacak eğitimciler ile koordinasyon sağlar.
 • Eğitim programları ve katılanlara ilişkin sürekli ve doğru kayıtları tutar ve saklar.
 • Hemşirelik personelinin eğitim gereksinimleri ve kendilerini geliştirmeleri için bireysel danışmanlık yapar.
 • Hemşirelik hizmetlerinde kullanılan formların gözden geçirilmesi ve değerlendirme çalışmalarına katılır.
 • Hemşirelik ve hizmetleriyle ilgili araştırmalar yapar ve araştırmalara katılır.
 • Tüm çalışmaları etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda yapar.
 • Güncel mesleki yayınları izler ve hemşirelik personeline duyurur.
 • Mesleki seminer, konferans ve work shop gibi etkinliklere katılır.
 • Hemşirelik personelinin kurum dışı seminer ve kongrelere katılmasında resmi evrakların tanzimine yardım eder, danışmanlık yapar.
 • Sağlık Müdürlüğünün eğitim koordinatörlerine yönelik düzenlediği seminerlere katılır.
 • Yaz döneminde meslek liseleri ve sağlık yüksek okullarından staj için gelen hemşire, ebe, sağlık memurunun staj evraklarını dosyalar, çalışmalarını programlar, ilgili şeflerle birlikte değerlendirmelerini yapar ve sağlık müdürlüğü yoluyla okullarına değerlendirme formlarının gönderilmesini sağlar.
 • Kurum içinde staj için gelen öğrenci ve öğretmenlere danışmanlık yapar. Başhekimlikçe uygulanan ve geliştirilen kalite politikalarına uyar, verilen görevleri yerine getirir. Kendisine verilen dokümanların ve ilgili kayıtların saklanmasından sorumludur.

1-Hizmet İçi Eğitim: Hizmet içi eğitim planı hazırlanırken; her yıl Ekim ayında Eğitim talep formu ile tüm personelden eğitim talepleri alınır,

 • Bir önceki eğitim dönemi değerlendirmeleri sonucu elde edilen veriler dikkate alınır,
 • Yeni birimlerin açılması dikkate alınarak yıllık eğitim planı yapılır.
 • Her eğitim öncesinde sunum tarihinden en az iki gün önce konu, konuşmacı, yer, tarih ve saatin belirtildiği duyurular hazırlanır, panolara asılır.  Ayrıca telefon, vb. yollar kullanılarak katılımcılara duyuru yapılır. İhtiyaç duyulan hallerde planda değişiklikler yapılabilir.
 • Verilen hizmet içi eğitimler, eğitim birimince otomasyon sistemine kaydedilir.

2-Oryantasyon Eğitimi: Hastanemize yeni tayin edilen ve hizmet alımı kapsamında göreve başlayan tüm personele eğitim birimi personeli tarafından genel oryantasyon verilir. Yeni tayin olan tüm personele oryantasyon formu, personel birimi tarafından verilerek eğitim birimine yönlendirilir. Hizmet alımı suretiyle göreve başlayan firma elemanları oryantasyon eğitimlerini almaları için, firma şefleri tarafından eğitim birimine yönlendirilir.

 3-Birim içi Oryantasyon Eğitimi: Hizmetin gereği olarak hastane içi görev değişikliği yapılan personele görev alacağı birim sorumlusu tarafından birim içi oryantasyon yapılır. Birim içi oryantasyon formu birim sorumlularında bulunur ve yapılan eğitim sonrasında form doldurulmuş olarak eğitim birimine teslim edilir.

4-Kurum Dışı Sertifika Programı: Kurum dışında düzenlenen ve katılım belgesi veya sertifika veren çeşitli meslek kurslarına (örn; Hemodiyaliz hemşireliği, CPR eğitimi, kalite vb. ) gidecek personelin yazışmalarının yapılmasını sağlar. Personel şubesi ile koordinasyon kurar. Gerektiğinde eğitim verecek kurumla iletişimi sağlar ve sürdürür ve kişilerin aldığı eğitimler eğitim birimi tarafından otomasyon sistemi üzerinden kayıt edilir.

5-Kurum Dışı Seminer Programı: Çeşitli hastane, sağlık okulları ve üniversiteleri, eğitim merkezleri, meslek örgütleri ve bilimsel organizasyonlarca düzenlenen mesleki eğitim seminerleriyle ilgili broşür, afişleri duyurulur. Eğitime katılan personelden eğitim ile ilgili materyal, yazı, bildiri, kitap vs. istenerek değerlendirilir ve eğitim kartlarına eklenir ve kişilerin aldığı eğitimler eğitim birimi tarafından otomasyon sistemi üzerinden kayıt edilir.

6-Yardımcı Hizmetlilerin Eğitimi: Tespit edilen ve kişiler tarafından talep edilen eğitim gereksinimlerine göre temizlik, güvenlik, yemek, bilgi işlem ve yönlendirme personeline görevleri ile ilgili eğitimler eğitim birimi tarafından koordine edilir.

KURUMUMUZDA YAPILAN  ZORUNLU HİZMET İÇİ EĞİTİMLER


KİŞİLER ARASI İLETİŞİM EĞİTİMİ

 • Kişiler arası iletişim

SİVİL SAVUNMA

 • Yangın Güvenliği ve Yangınlardan Korunma Eğitimi (Tatbikatlı)    
 • Afet ve Acil Durumlara Müdahale Eğitimi (Tatbikatlı)         
 • Yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması (YOTA)     
 • KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) silahlar ve Korunma Eğitimi    
 • Acil Durum Planı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 • Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 • İşyeri Temizliği ve Düzeni
 • Ergonomi
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kimyasal ve Fiziksel Risk Etmenleri
 • Elle Kaldırma ve Taşıma
 • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma
 • Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 • İş Kazalarının Sebepleri
 • Kaza ve Yaralanma Sebepleri İle Korunma Prensipleri

ve Tekniklerinin Uygulanması

 • İş Hijyeni
 • Meslek Hastalıklarının Sebepleri, Hukuki Sonuçlar
 • Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin

Uygulanması

 • Biyolojik Risk Etmenleri

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

 • Çalışan hakları genelgesi
 • Mobbing
 • Beyaz kod uygulamaları

HASTA HAKLARI

 • Hasta Hakları ve sorumlulukları
 • Hasta Memnuniyeti
 • Etik ve Hasta Hakları

HASTA GÜVENLİĞİ

 • Güvenli cerrahi uygulamaları
 • Hasta başı test cihazının kullanımı ve bakımı
 • Transfüzyon güvenliği
 • Sözel istem uygulaması
 • Pembe kod-mavi kod
 • İlaç güvenliği
 • Hasta transferi-hasta düşmeleri
 • Hasta kimlik tanımlayıcıların kullanımı ve hasta kimliğinin doğrulanması
 • Örnek alımı

CPR EĞİTİMİ

 • Temel Yaşam Desteği
 • İleri yaşam Desteği

EL HİJYENİ EĞİTİMİ

 • El Hijyeninin Önemi
 • El Hijyeni Endikasyonları
 • El Hijyeni Sağlama Yöntemleri
 • Eldiven Kullanımı İle İlgili Kuralları
 • El Antiseptikleri İle İlgili Genel Bilgiler
 • Alkol Bazlı El Antiseptikleri İle İlgili Alınması Gereken Güvenlik

TEMİZLİK

 • Hastane ve bölüm bazlı temizlik
 • Atık yönetimi

YEMEKHANE HİZMETLERİ EĞİTİMİ

 • Kişiler arası iletişim
 • Görgü Kuralları
 • Genel hasta Psikolojisi ve Davranışı
 • Sağlık bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 663 sayılı KHK
 • Hastane yemekleri ve diyet kartlarının okunması
 • Yiyecek ve içecek servis yöntemleri
 • Mutfak Hijyeni
 • Dengeli ve Yeterli beslenme
 • El hijyeni
 • Bulaşıcı hastalıklar

TEMİZLİK HİZMETLERİ EĞİTİMİ

 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
 • Hastane enfeksiyonları ve önemi

SAĞLIK HİZMET KALİTE STANDARTLARI EĞİTİMLERİ

 • Hastane Enfeksiyonları
 • Kesici Delici Alet Yaralanmaları
 • Enfeksiyon Eğitimleri
 • Kan ve Vücut Sıvıları
 • Tehlikeli Atık ve Maddeler
 • Laboratuar Güvenliği, Panik Değerler
 • Örnek Alımı ve Transferi
 • Test Rehberi
 • Kişisel Koruyucu Ekipman
 • Radyasyon Güvenliği
 • Güvenlik Raporlama Sistemi
 • Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
 • Cerrahi Güvenliğin Sağlanması
 • İlaç Güvenliği ve Akılcı İlaç Kullanımı
 • Sözel İstem Uygulaması
 • Kimlik Tanımlayıcıların Kullanımı ve Hasta Kimliğinin Doğrulanması
 • Acil Kod Uygulamaları (Mavi-Pembe)
 • Atık Yönetimi -Tıbbi Atıklar
 • Çalışılacak Testlerin Preanalitik, Analitik ve Postanalitik Evrelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Kalibrasyon ve Kalite Kontrol Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 • Cihazın Temizliği ve Bakımı
   

BÖLÜM BAZLI EĞİTİMLER

 • Depolama ve envanter yönetimi
 • Kritik stok seviyesi
 • Devlet arşiv hizmetleri hakkında yönetmelik
 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
 • Taşınır mal yönetmeliği
 • Kritik stok seviyesi
 • Bulaşıcı hastalıklardan korunma
 • İşinde kullandığı malzemelerin dezenfeksiyonu
 • Microsoft Windows 7 işletim sistemi
 • Sağlık net entegrasyon eğitimi
 • Hastane bilgi yönetim sistemi
 • Temel ağ (network) eğitimi
 • Çamaşır kabul, teslim ve depolama sistematiği
 • Doru miktarda dezenfektan kullanımı
 • İlgili ofset aletleri kullanımı
 • Cenaze yıkama, kefenleme ve tabutlama
 • Sağlık istatistikleri
 • Tıbbi terminoloji eğitimi
 • Veri toplama, veri girişi ve veri değerlendirme yöntemleri
 • Hasta yönlendirme
 • Kitap takip sistemi
 • 6245 sayılı harcırah kanunu
 • Döner sermaye yönetmeliği ve personel bordo takip programı
 • Tek düzen muhasebe sistemi
 • Besin kalitesi / yiyecek satın alma ve kontrol yöntemleri
 • Geniş çapta besin hazırlama ve pişirme teknikleri
 • Gıda güvenliği yöntemi
 • Mutfak hijyeni
 • TBS’ de  kalite güvence sistemleri E ISO 9000-22000 kalite standartları
 • Mutfak donanım ilkeleri
 • Yiyecek depolama ve muhafaza teknikleri
 • Atık yönetimi
 • Yatan hasta servisinde dikkat edilecek noktalar – Diyet kartlarının doğru uygulanması
 • Yiyecek ve içecek servis yöntemleri
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eğitimi
 • Dosyalama teknikleri ve resmi yazışma kuralları
 • ÇKYS projesi eğitimi
 • Sağlık Bakanlığı teşkilat şeması
 • Elektronik kamu alım platformu programını kullanma eğitimi (EKAP)
 • Kamu ihale kanunu mali mevzuat sosyal güvenlik reformu ve uygulamaları
 • 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrolü
 • Krize müdahale ve afet yönetimi
 • Navigasyon kullanma
 • Trafik kuralları
 • Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği
 • Diyaliz su sistemi analizleri
 •  Kalibrasyon
 • Su analizleri
 • Malzeme bakım onarım
 • Malzeme teslim prosedürleri
 • Dağıtım anahtarları
 • Faturalandırma mevzuatı

    KURUMUMUZDA YAPILAN  HASTA EĞİTİMLERİ


            YATAN HASTA EĞİTİMLERİ

 •  Hasta/yakınının bölüm uyum eğitimi
 • Hastanın beslenme ve diyeti
 • İlaçlar ve tedavi saatleri ile ilgili bilgilendirme
 • Varsa hastanın kullandığı tıbbi cihazlarla ilgili bilgilendirme
 • Akılcı ilaç kullanımına yönelik bilgilendirme
 • Hareket ve Egzersiz Programı
 • El hijyeni ve el dezenfektanı kullanımı
 • Atıkların Ayrıştırılması
 • Sigara kullanan hastalara sigarayı bırakma tavsiye eğitimi
 • Hastanın bakımına ilişkin dikkat etmesi gerekenler
 • Kişisel Hijyen ve bakım
 • Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi

AYAKTAN HASTA EĞİTİMLERİ

HİZMET İÇİ EĞİTİMİN SAĞLADIĞI YARARLARI

Hizmet İçi Eğitimin Kurumsal Yararları

 • Sunulan hizmetin kalitesi artar
 • Yenilik ve gelişmelere kolaylıkla uyulur
 • İş güvenliği sağlanır, iş kazaları azalır
 • İletişim sağlanması kolaylaşır, anlaşmazlıklar, disiplin sorunları azalır
 • Personelin işinden ve başkalarından şikâyeti azalır
 •  Personel hareketliliğinde ve işe devamsızlığında azalma olur
 • Üst kademelere ve istenilen alana personel hazırlanır.
 •  Kurumun hizmet ettiği toplumda saygınlığı artar

Hizmet  İçi  Eğitimin Bireysel Yararları

 • Personelin işinde güven duygusu gelişir,
 • Morali yükselir, huzurlu çalışır, işini istekli yapar
 • Rahat ve emin iş yapma olanağı sağlanır
 •  Öğrenme yolu ile bireysel doyum sağlanır
 •  Başka işleri de yapabilme yeteneği kazanır
 •  Personelin işinde memnuniyetsizliği azalır
 •  İş kazalarının nedenlerini bilir ve korunabilir
 •  Arkadaşları ile arasında iletişim kolaylaşır
 • Ast ve üstleri arasında uyuşmazlıklar azalır