T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Enfeksiyon Kontrol komitesi

Güncelleme Tarihi: 29/04/2021

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

11 Ağustos 2005 tarih ve 25903 sayılı “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”ne göre; hastanemizde 23.11.2005 tarihinde yapılan görevlendirmeyle Enfeksiyon Kontrol Komitesi, faaliyetlerini yürütmektedir. 

Amacı: Hastanede sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak; konu ile ilgili sorunları tespit etmek; çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, Enfeksiyon Kontrol Komitesi oluşumu ile bu komitenin çalışma şekline, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

FAALİYETLERİMİZ

11 Ağustos 2005 tarih ve 25903 sayılı “Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği”nde belirtilen faaliyetleri yürütür. Faaliyetlerimizden örnekler aşağıdadır.

1.SHİE SÜRVEYANS FAALİYETİ

     Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin dal hastanesi olması, bakteriyolojik laboratuarı; yoğun bakım ünitesi; ameliyathane gibi birimlerinin ve risk faktörlerinin olmaması nedeni ile rutin sürveyansta enfeksiyon açısından takip ve önlemlerin kliniklerde devam ettirilmesi kararı alınmış, pnömoni ve idrar yolu enfeksiyonu sürveyansta anlam gösteren enfeksiyonlar olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle rutin olarak bu hastalıkların sürveyansı yapılmaktadır.

Hastanemizde hastaya ve laboratuar temelli aktif sürveyans sistemi uygulanmakta olup, verilerimiz Ulusal Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Ağı’na kayıt edilmektedir.

2.EL HİJYENİ UYGULAMALARI FAALİYETLERİ

El hijyeni uygulamaları, El Hijyeni Politikası’na uygun olarak yürütülmektedir. Hastanemizde el hijyeni uyum oranı için hedef değer % 80 olarak belirlenmiştir. Enfeksiyon Hemşireleri tarafından 3 ayda bir el hijyeni gözlemi yapılmakta olup, sonuçlar Hastane Bilgi Sisteminden duyurulup ve Başhekimliğe sunulur.

3. İZOLASYON ÖNLEMLERİ FAALİYETLERİ

İzolasyon uygulamaları, İzolasyon Önlemleri ve İzolasyon Odası Tanımlayıcı Figürleri Talimatı’na uygun olarak yürütülür. Standart önlemler, hastanın tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün hastalara uygulanan önlemlerdir. Bulaşma yoluna yönelik önlemler olarak damlacık izolasyonunda mavi çiçek, solunum izolasyonunda sarı yaprak, temas izolasyonunda kırmızı yıldız figürü kullanılmaktadır.

4.EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim faaliyetlerimiz, el hijyeni; hastane temizliği; tıbbi cihazların temizliği; mesleki yaralanmaların önlenmesi; atıklar ve tıbbi atık; yüksek düzey dezenfektan kullanımı; mutfak hijyeni ve sanitasyon; enfeksiyon kontrolüne yönelik standart önlemler; izolasyon önlemleri, kişisel koruyucu ekipman kullanımı ve hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi ile ilgili eğitimleri ve oryantasyon eğitimlerinden oluşmaktadır.

Güncel eğitim verilen konular ile ilgili figür ve broşürler hazırlanıp asılmaktadır.

 

  5.  TAKİP EDİLEN İNDİKATÖRLER

El antiseptiği kullanım oranı indikatörü.

El hijyeni uyum oranı indikatörü.

 

6. ATIKLAR VE TIBBİ ATIKLAR

            Tıbbi atıklar, evsel nitelikteki atıklar, geri kazanılabilen atıklar ve tehlikeli atıkların toplanmasında farklı renkli torbalar ve uygun kaplar kullanılmaktadır. Tıbbi atık için kırmızı, geri kazanılabilen atıklar için mavi, evsel atıklar için siyah torba, tehlikeli atıklar için sarı torba kullanılması sağlanmaktadır.

● Evsel nitelikteki atıklar, tıbbi atıklardan ayrı olarak siyah torbalarda biriktirilmesi, günde 3 kez toplanarak tıbbi atıklardan ayrı olarak uzaklaştırılması sağlanmaktadır.

● Sıfır Atık projesi kapsamında hastanenin belirli yerlerine metal, cam, kağıt, plastik atıklar için atık kutuları bulundurulmaktadır. Geri dönüşümler toplanarak tıbbi atıklardan ayrı olarak geçici depolanma alanına götürülmektedir. Servislerde ambalaj, kağıt, karton, plastik atıklar için geri dönüşüm kutusu bulundurulması sağlanmaktadır.

● Tıbbi atıklar, bu iş için eğitilmiş personel tarafından diğer atıklardan ayrı olarak; 100 mikron kalınlığında (çift kat), sızdırmaya dayanıklı, nem geçirmeyen, normal şartlarda yırtılma ve patlamaya karşı dirençli ve orta yoğunluklu polietilenden yapılmış, üzerinde “Uluslararası Klinik Atıklar Amblemi” ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan en az 10 kg kaldırma kapasiteli kırmızı renkli plastik torbalarda toplanması sağlanmaktadır. Sıcaklığı 2 - 5 aralığında olan, tıbbi atık geçici deposuna taşınması sağlanmaktadır.

● Kesici-delici atıkların toplanmasında plastikten yapılmış kutuların kullanılması; delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı ve su geçirmez, açılması ve karıştırılması mümkün olmayan “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Kesici ve Delici Atık Kutusu” ibaresi bulunması; tıbbi atık geçici deposuna taşınması sağlanmaktadır.

● Tehlikeli Atıkların yerinde toplanması ve servislerde sarı poşetli atık kovaları bulunması sağlanmaktadır. Miadı geçmiş ilaç, ilaç şişeleri, kimyasal madde içeren kaplar, flakonlar, florasan lambaların biriktirilmesi sağlanıp, Tehlikeli Atık geçici deposuna taşınması; anlaşma yapılan firmaya 180 günü geçmemek kaydıyla teslim edilmesi sağlanmaktadır. Yemekhaneden çıkan yağlar biriktirilip anlaşma yapılan firmaya verilmesi sağlanmaktadır. Iskartaya çıkmış elektrik-elektronik malzemeler anlaşma yapılan firmaya teslim edilmesi sağlanmaktadır. Laboratuvar kimyasal atıkların çıktığı cihaz (toksikoloji) hizmet alımı kapsamındadır. Laboratuvarda cihazdan çıkan kimyasal atık tehlikeli atık variline konmakta olup ¾ oranında dolunca; sözleşme gereği tehlikeli atık yüklenici firmaya haber verilmesi sağlanmaktadır.

7. İÇME-KULLANMA SULARI FAALİYETLERİ

Hastanemizde içme-kullanma artezyen suyu kullanılmaktadır. Servislerde bulunan su sebillerinin tamamından, hastanenin üç noktasından su numunesi alınmaktadır. Üç ayda bir mikrobiyolojik, altı ayda bir kimyasal analizleri yapılmaktadır. Günlük klor ölçümü yapılmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

8. STERİLİZASYON             

Dış kuruma sterilizasyon için gönderilen tüm malzemelerin takibi ve kayıtları yapılmaktadır.

9. COVİD -19 PANDEMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER

1. Servise yatışı yapılan hastaların, semptom gösteren personelin HSYS sistemine kayıtları yapılıp; VTM’ler soğuk zincir ile Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarı’na gönderilip; sürecin takibi yapılmaktadır.

2. PCR pozitif, PCR negatif, klinik pozitif personellerin ve temaslıların kaydı ve takibi yapılmaktadır.

3. Hastanede yatmakta olan COVİD-19 hastalarının bulunduğu servislerin temizliği ve izolasyon önlemlerinin takibi – eğitimi günlük olarak yapmaktadır.

4. Personelin koruyucu ekipman kullanımı kontrolü yapılmaktadır.

5. Koruyucu ekipman tedarik ve idamesinin takibine katılım sağlanmaktadır.

6. COVİD-19’ a yönelik eğitimler yapılmaktadır.

7. COVİD-19 pandemi süreci faaliyetleri yürütülmektedir.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ (EKK)

1

Uzm. Dr. Ümit ATMAN

Başhekim Yard.

EKK Başkanı

9.

Eczacı

İnci TAŞYÜZ

2

Başhekim Yard.

Dr. Hüseyin İLTER

10.

Enf. Kont. Hemş

Arzu KOLLUOĞLU

3

İç Hastalıkları Uzm

Uzm. Dr. Hamza ÇATUK

11.

Enf. Kont. Hemş

Ezgi PAŞAOĞLU

4

Aile Hekimi

Uzm. Dr. İlhan KARAGÖZ

12.

Ahmetli Ek Ünitesi

Maviş SEKİ

5

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzm.

Uzm. Dr. Mustafa ORHON

13.

İş Sağlığı Birimi

Dilek KAVAKÇI

6

Kalite ve Destek Hiz. Md.

Hülya SÖNMEZ

14.

Kalite Birimi

Birgül KILIÇ

7

Sağ. Bak. Hiz. Müd. Yard.

Türkan YILMAZ

15.

Eğitim Hemş

Birsen ÖCAL

8

İdari Mali Hiz. Md. Yard

Senedin SİNANOĞLU

16.

KLP Hemşiresi

Necla YILDIZ